Завгородня Владислава Миколаївна

завідувач кафедри
кандидат юридичних наук
доцент
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук
доцент

Закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", отримавши диплом з відзнакою (1999 р.)

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (2004 р.). Тема дисертаційного дослідження "Майнова відповідальність за порушення лісового законодавства".

Сфера наукових інтересів – екологічне право, європейське право; правові засади функціонування публічної адміністрації

Має понад 60 наукових і навчально-методичних праць:

Автореферат:

Завгородня В.М. Майнова відповідальність за порушення лісового законодавства : дис. канд. юрид. наук : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Завгородня Владислава Миколаївна. – К, 2004. – 18 с.

Монографії:

 1. Правове регулювання відносин на фінансовому ринку : стан та напрями вдосконалення : монографія / відп. ред. В.Д. Чернадчук. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2013 . – 340 с. (у співавторстві)
 2. Zavgorodnia Vladyslava. Good Governance and the Right to Good Administration: Global Context and Perspectives for Ukraine // Citizen - state - international community. – Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck Sp., 2014. – p. 17-27.

Підручники, посібники:

 1. Основи держави і права України: Навч. посіб. / Укл.: Колектив авторів юридичного факультету УАБС; За ред. В.В. Сухоноса (молодшого). – Суми: "Університетська книга", 2003. – 388 с. ( у співавторстві);
 2. Правознавство: Навчальний посібник / За ред. В.В. Сухоноса (мол.). – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 909 с. (у співавторстві).

Статті:

 1. Завгородня В. Відповідальність за шкоду, заподіяну порушеннями лісового законодавства: юридична природа та місце у механізмі правової охорони лісів / В. Завгородня // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №•8. – С.•60-62.
 2. Завгородня В. Поняття та особливості шкоди, заподіяної порушенням лісового законодавства / В. Завгородня // Підприємництво, господарство і право – 2002. – № 12. – С. 96-98.
 3. Завгородня В.М. Правове регулювання майнової відповідальності за лісопорушення в законодавстві країн СНД // Держава і право: Збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – Вип. 15. – С. 257-263.
 4. Завгородня В.М. Проблеми ефективності майнової відповідальності за порушення лісового законодавства // Держава і право: Збірник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – Вип. 17. – С. 313-317.
 5. Завгородняя В. Способы обеспечения выполнения обязательств сельхозпредприятий / В. Завгородняя, А.Чернявский // Юридическая практика. – 2003. – № 26 (288). – 2003. – 1 июля.
 6. Завгородня В.М. Концептуальна модель правового забезпечення біологічної безпеки: порівняльно-правовий аналіз / В.М. Завгородня // Південноукраїнський правничий часопис. –2007. – № 2. – С. 73-76.
 7. Завгородня В. Проблеми формування юридичної термінології у сфері правового забезпечення біологічної безпеки / В. Завгородня // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – C.117-120.
 8. Завгородня В.М. Проблемні питання реалізації кримінально-процесуального права на захист обвинуваченого (підсудного), який утримується під вартою / В.М. Завгородня // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4. – С. 384-387.
 9. Завгородня В.М. Біологічна безпека суспільства як фактор сучасного державотворення: проблеми правового забезпечення // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 400-405.
 10. Завгородня В.М. Проблеми формування юридичної конструкції права власності на ліси в Україні / В.М. Завгородня // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1. – С. 69-73.
 11. Завгородня В.М. Система принципів міжнародного приватного права / В.М. Завгородня // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 1(2). – С. 80-84.
 12. Завгородня В.М. Інтеграція здобутків юридичної компоративістики в систему навчального курсу теорії держави і права : постановка проблеми / Порівняльне правознавство : сучаний стан і перспективи розвитку : Збірник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Грищенка, М.Б. Бучка ; упор. О.В. Кресін. – К. : Логос, 2010. – С. 76-78.
 13. Завгородня В.М. Теоретико-правовий аналіз юридичної природи екологічного права та його місця в системі права України / В.М. Завгородня // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 1. – С. 81-86.
 14. Завгородня В.М. Правове регулювання часу відпочинку в трудовому праві Європейського союзу та країн-членів / В.М. Завгородня // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. - № 2(5). – 123-128.
 15. Завгородня В.М. Система і класифікація функцій державного управління у сфері природокористування і охорони довкілля / В.М. Завгородня // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1 (4). – С. 120–124.
 16. Завгородня В.М. Стандарти функціонування цивільної служби Європейського Союзу в Європейському кодексі належної адміністративної поведінки / В.М. Завгородня // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1 (7). – С. 18-21.
 17. Завгородня, В. Правові засоби попередження та врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі [Текст] / В. Завгородня // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 2 (8. - С. 90-93.
 18. Завгородня В.М. Категорія "адміністративно-правовий режим" у понятійному апараті адміністративного права / В.М. Завгородня // // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1 (6). – С. 31-35.
 19. Завгородня В.М. Принцип захисту легітимних очікувань в адміністративному праві ЄС та перспективи його впровадження в Україні / В.М. Завгородня // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2 (9). – С. 25-30.
 20. Завгородня В.М. Міждержавні справи у практиці Європейського суду з прав людини // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1 (10). – С. 72-77.
 21. Завгородняя В. Европейское административное пространство и его влияние на национальные правовые системы: взгляд из Украины / В. Загородняя //Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea. – Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2014. – IV. – Р. 117-136
 22. Завгородня В. М. Правові засади гмінного самоврядування в Республіці Польща / В. М. Завгородня // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2 (11). – С. 95-98.
 23. Завгородня В. М. Поняття Європейського адміністративного простору та концептуалізація його стандартів у первинному правів Європейського Союзу / В. М. Завгородня // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2015. – № 1 (12). – С. 91-96
 24. Завгородня В. М. Поняття і принципи адміністративного процесу / В. М. Завгородня, О. В. Супрун // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2015. – № 2 (13). – С. 52-58.
 25. Zavhorodnia Vladyslava. Law, Administrative Practice, and Culture of Ukrainian Entreprenership / Zavhorodnia Vladyslava, Slavko Anna // Humanizacia Pracy / Ukraine after the Revolution of Dignity: Work in Process. – 2017. – N 1 (287). – p. 39-54.
 26. Завгородня В. М. Інтелектуальні та інтелектуально-імітаційні ігри: досвід використання у навчанні здобувачів вищої юридичної освіти / В. М. Завгородня, М. П. Кунцевич, А.С. Славко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2017. – №14. – С. 91–103.        

Тези доповідей:

 1. Завгородня В.М. Еколого-правова відповідальність як засіб правової охорони навколишнього природного середовища // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции "Бизнес и экология", 26-27 января 2001 г. – Донецк: ГП НИИ Медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности, Бизнес-альянс Донбасса, 2001. – С. 23-26.
 2. Завгородня В.М. Умови ефективності майнової відповідальності за порушення лісового законодавства // Молодь в юридичній науці : збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. – Хмельницький : В-во ХІУП, 2002. – С. 170-172.
 3. Завгородня В.М. Біобезпека як складова національної безпеки держави : проблеми організаційно-правового забезпечення / В.М. Завгородня // Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання (Київ, 7-8 грудня 2005•р.) / Збірник наукових праць. – К. : Національна академія управління – центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – С. 169-173.
 4. Завгородня В.М. Проблеми реалізації конституційних екологічних прав громадян у сфері використання генетично модифікованих організмів і матеріалів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні / Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, 2006. – С. 109-110.
 5. Завгородняя В.Н. Право собственности на землю иностранных лиц и вопросы национальной безопасности / В.Н. Завгородняя, Е.А. Самойленко // Права людини в умовах сучасного державотворення : теоретичні і практичні аспекти : збірник тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України. – С. 235-238.
 6. Завгородня В.М. Досвід використання податкових важелів для стимулювання раціонального природокористування в Республіці Латвія та перспективи для України // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи : практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : [Текст] : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 року) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – С. 217-220.
 7. Завгородня В.М. Проблеми реалізації права на оплачувану відпустку у зв’язку з усиновленням дитини / В.М. Завгродня // Держава і право : проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 р.) / сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 337-339.
 8. Завгородняя В.Н. Некоторые проблемы обеспечения доступа к судебным решениям в Украине / В.Н. Завгородняя, М.П. Ткач // Совершенствование судебной и правоохранительной системы в России : сборник тезисов VІІ Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.Н. Ильина. – Курск : КГУ, 2011. – С. 98-100.
 9. Zavgorodnia V.M. Web Site as a Legal Category / V.M. Zavgorodnia, M.P. Tkach // Матеріали Всеукраїнської конференції науковців та практиків "Теоретико-правовий механізм розбудови правової держави", м. Львів, 23-24 вересня 2011р., у 2-х частинах. – Львів : Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2011. – Ч. ІІ. – С. 21-23.
 10. Завгородняя, В.Н. Понятие "публичные услуги" в контексте антикоррупционного законодательства : сущность и правовая природа [Текст] / В.Н. Завгородняя // Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека : материалы Второй межвузовской научно-практической конференции / Белорусский институт правоведения. – Гродно, 2012. – С. 168.
 11. Завгородня, В.М. Взаємодія норм права Європейського Союзу і Ради Європи у сфері боротьби з корупцією [Текст] / В.М. Завгородня // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-23 червня 2012 р.) / Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ. – Севастополь : КП СІБС, 2012. - С. 30-34.
 12. Zavhorodnia Vladyslava. The Reform of Administrative Law in Ukraine: European Integration Aspect / 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2015, Conference Proceedings, Aug 26 - Sept 01, Book 2, Vol. 1. pp. 777 – 784.
 13. Завгородня В. М. Переваги і недоліки таксового методу обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушеннями екологічного законодавства / В. М. Завгородня // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного і господарського права», Кривий Ріг, ДЮІ, 7 жовтня 2016 р. – C. 100-102.
 14. Завгородня В. М. Правове регулювання попередження повеней: досвід Європейського Союзу        тези доповіді / В. М. Завгродня // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти», Полтава, 8 грудня 2016 р. – C. 137-139.
 15. Завгородня В. М. Проблеми науки цивільного права в працях Миколи Варадінова (до 200-ліття з дня народження) / С. І. Дегтярьов, В. М. Завгородня // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – 184 с.
 16. Zavhorodnia V. International Legal Measures Against Information Warfare / V. Zavhorodnia, M. Kuntsevych, A. Vasylenko // Advanced Information Systems and Technologies: proceedings of the V international scientific conference, Sumy, May 17–19 2017 / Edited by S. І. Protsenko, V. V. Shendryk – Sumy: Sumy State University, 2017 –p. 117-120.
 17. Завгородня В. М. Поняття екологічних біженців: питання визначення у праві Європейського Союзу і законодавстві України / В. М. Завгородня, Є. А. Полянська // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року). – С. 71-73.
 18. Завгородня В. М. Категорія приватності у міжнародному праві / В. М. Завгородня // Міжнародні відносини: історія, теорія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (м. Суми, 26 жовтня 2017 року). – С. 145-148.
 19. Завгородня В. М. Цінності Європейського адміністративного простору як основа реформування публічної адміністрації України / В. М. Завгородня // Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: матер.  IV Всеукр. наук-практ. конф.: у 2 част. (Суми, 19 травня 2017 р.). – С. 62-65.
 20. Завгородня В. М. Межі права на приватність публічного службовця / В. М. Завгородня // Розвиток адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні: зб. наук. праць. Матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Київ 27 жовтня 2017 року). – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. – С. 103-107.

Навчально-методична література:

 1. Екологічне право України: Метод. посібник. – Суми: Ініціатива, 2000. – 32 с.
 2. Екологічне право України: Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять. – Суми: УАБС, 2002. – 60 с.
 3. Аграрне право: Навчальна програма курсу. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи. – Суми, УАБС, 2003. – 30 с.
 4. Екологічне право України: Словник термінів. – Суми: УАБС, 2004. – 116 с.
 5. Виконання контрольної роботи: Методичні вказівки. – Суми, УАБС НБУ, 2005. – 22 с.
 6. Правове регулювання місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід: Навчально-методичний посібник / В.М.Завгородня, П.О. Добродумов, А.Л. Чернявський. – Суми: "Нота бене", 2007. – 68 с.
 7. Теорія держави і права [Текст] : методичні вказівки щодо виконання курсової роботи / [уклад.: В.М. Завгородня, Є.А. Самойленко] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 114 с.
 8. Екологічне право [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : для студентів напряму підготовки "Право" всіх форм навчання / [уклад. В.М. Завгородня] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 118 с.