Завгородня Владислава Миколаївна

завідувач кафедри
кандидат юридичних наук
доцент
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук
доцент

Особистий кабінет СумДУ,  тел. (0542) 66-50-79

Профіль в ScopusPublons, Google Scholar 

 

Закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", отримавши диплом з відзнакою (1999 р.)

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (2004 р.). Тема дисертаційного дослідження "Майнова відповідальність за порушення лісового законодавства" (автореферат). Диплом кандидата юридиних наук ДК № 024118 від 9 червня 2004 року, спеціальність 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право

Доцент кафедри державно-правових дисциплін, атестат від 30 жовтня 2008 року 12 ДЦ № 020099

Сфера наукових інтересів – екологічне право, європейське право; правові засади функціонування публічної адміністрації, порівняльне правознавство та міжнародне право.

Має понад 80 наукових і навчально-методичних праць:

Автореферат:

Завгородня В.М. Майнова відповідальність за порушення лісового законодавства : дис. канд. юрид. наук : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Завгородня Владислава Миколаївна. – К, 2004. – 18 с.

Монографії:

 1. Impact Mechanisms of Civil Society on European Integration of Ukraine. 2018 / Editors: Kostenko A., Zavhorodnia V. LAP, 2018. 170 p.
 2. Zavgorodnia Vladyslava. Good Governance and the Right to Good Administration: Global Context and Perspectives for Ukraine // Citizen - state - international community. – Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck Sp., 2014. – p. 17-27.
 3. Правове регулювання відносин на фінансовому ринку : стан та напрями вдосконалення : монографія / відп. ред. В.Д. Чернадчук. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2013 . – 340 с. (у співавторстві)

Підручники, посібники:

 1. Правознавство: Навчальний посібник / За ред. В.В. Сухоноса (мол.). – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 909 с. (у співавторстві).
 2. Основи держави і права України: Навч. посіб. / Укл.: Колектив авторів юридичного факультету УАБС; За ред. В.В. Сухоноса (молодшого). – Суми: "Університетська книга", 2003. – 388 с. ( у співавторстві).

Статті:

 1. Дегтярев С. И., Завгородняя В. Н. Украинско-румынские дипломатические и торгово-экономические отношения на фоне Бессарабской проблемы в 1918 году. Русин. 2019. №55. С.169-191. DOI: 10.17223/18572685/55/11
 2. Mariia Plotnikova, Vladyslava M. Zavhorodnia Reproductive Human Rights and Approaches to the Demographic Policy: Is a Fair Balance Possible? Population Processes, 2019, 4(1): 12-23. DOI: 10.13187/popul.2019.4.12
 3. Sergey I. Degtyarev, Vladyslava M.Zavhorodnia, Lybov G. Polyakova. Ukraine the Entente Relations in 1917–1918: The Choice not Taken. Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Is. 11. 2019. Pp. 405-418.
 4. Vladyslava M. Zavhorodnia, Anna S. Slavko, Sergey I. Degtyarev, Lybov G. Polyakova. Implementing a Value-Oriented Approach to Training Law Students. European Journal of Contemporary Education. 2019. Is. 8(3). Pp. 677-691. DOI: 10.13187/ejced.2019.3.677
 5. Завгородня В. Солідарність як фундаментальна цінність і принцип права Європейського Союзу. Український щорічник з європейських інтеграційних студій. 2019. Вип.3. С. 142-151.
 6. Завгородня В.М., Бенько А.В. Забезпечення прав осіб з інвалідністю на доступ до об’єктів транспортної інфраструктури: порівняльно-правовий аналіз. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 70. С. 104–111. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/zavhorodnia_benko_70.pdf
 7. Vladyslava M. Zavhorodnia, Anastasiia V. Benko. Legal Regulation of Service Animals Use: A Comparative Legal Analysis. Zhurnal grazhdanskogo i ugolovnogo prava. 2018. Is. 5(1). Pp. 23-32. DOI: 10.13187/zngup.2018.1.23
 8. Sergey I. Degtyarev, Vladyslava M. Zavhorodnia, Lybov G. Polyakova. On the Establishment of the Ruthenian (Ukrainian) University in Austria-Hungary and Its Coverage in “Kievskaya Starina” Journal. European Journal of Contemporary Education. 2018. Is. 7(4). Pp. 911-917. DOI: 10.13187/ejced.2018.4.911
 9. Sergey I. Degtyarev, Vladyslava M. Zavhorodnia, Lybov G. Polyakova. The Contribution of Nikolai Vasilievich Varadinov to the Development of Russian Civil Law and Historical and Legal Research. Bylye Gody. 2018. Vol. 50. Is. 4. Рр.1530-1537. DOI: 10.13187/bg.2018.4.1530
 10. Завгородня В. М. Роль Африканського суду із прав людини та народів у захисті прав людини на Африканському континенті. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 3. С. 317-319. URL: http://pap.in.ua/3_2018/90.pdf
 11. Завгородня В.М., Дегтярьов С. І. Адамс Джон Квінсі. Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, С.М. Дерев’янко, М.П. Требін та ін.; за наук. ред. Н.М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000. 2018. С. С. 50-57.
 12. Дегтярьов С. І., Завгородня В.М. Адамс Джон. Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, С.М. Дерев’янко, М.П. Требін та ін.; за наук. ред. Н.М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000. 2018. С. 19-26.
 13. Vladyslava M. Zavhorodnia, Yelyzaveta A. Polianska Environmental Migration: Challenges for Contemporary International Law. Population Processes. № 3(1). 2018. Pp.16-25.
 14. Завгородня В. М., Кравець Я. В. Екологічні суди: зарубіжний досвід. Юридичний електронний науковий журнал. № 4. 2018. С. 70-74. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2018/19.pdf
 15. Sergey I. Degtyarev, Vladyslava M. Zavhorodnia. The Bessarabian Question in 1917-1918: the Relations of Romania, Bessarabia and Ukraine. Bylye Gody. 2018. Vol. 48. Is. 2. Pp. 872-879.
 16. Завгородня В. М., Кунцевич М. П., Славко А.С. Інтелектуальні та інтелектуально-імітаційні ігри: досвід використання у навчанні здобувачів вищої юридичної освіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2017. №14. С. 91–103.
 17. Zavhorodnia Vladyslava, Slavko Anna. Law, Administrative Practice, and Culture of Ukrainian Entreprenership. Humanizacia Pracy / Ukraine after the Revolution of Dignity: Work in Process. 2017. № 1 (287). p. 39-54.
 18. Завгородня В. М., Супрун О. В. Поняття і принципи адміністративного процесу. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2015. № 2 (13). С. 52-58.
 19. Завгородня В. М. Поняття Європейського адміністративного простору та концептуалізація його стандартів у первинному правів Європейського Союзу. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2015. № 1 (12). С. 91-96
 20. Завгородня В. М. Правові засади гмінного самоврядування в Республіці Польща. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2014. № 2 (11). С. 95-98.
 21. Завгородняя В. Европейское административное пространство и его влияние на национальные правовые системы: взгляд из Украины. Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea. Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. 2014. IV. Р. 117-136
 22. Завгородня В.М. Міждержавні справи у практиці Європейського суду з прав людини. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2014. № 1 (10). С. 72-77.
 23. Завгородня В.М. Принцип захисту легітимних очікувань в адміністративному праві ЄС та перспективи його впровадження в Україні. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2013. № 2 (9). С. 25-30.
 24. Завгородня В.М. Категорія "адміністративно-правовий режим" у понятійному апараті адміністративного права. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2012. № 1 (6). С. 31-35.
 25. Завгородня, В. Правові засоби попередження та врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 2 (8. С. 90-93.
 26. Завгородня В.М. Стандарти функціонування цивільної служби Європейського Союзу в Європейському кодексі належної адміністративної поведінки. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2012. № 1 (7). С. 18-21.
 27. Завгородня В.М. Система і класифікація функцій державного управління у сфері природокористування і охорони довкілля. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2011. № 1 (4). С. 120–124.
 28. Завгородня В.М. Правове регулювання часу відпочинку в трудовому праві Європейського союзу та країн-членів. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2011. № 2(5). 123-128.
 29. Завгородня В.М. Теоретико-правовий аналіз юридичної природи екологічного права та його місця в системі права України. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2010. № 1. С. 81-86.
 30. Завгородня В.М. Інтеграція здобутків юридичної компоративістики в систему навчального курсу теорії держави і права: постановка проблеми. Порівняльне правознавство: сучаний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Грищенка, М.Б. Бучка ; упор. О.В. Кресін. К.: Логос, 2010. С. 76-78.
 31. Завгородня В.М. Система принципів міжнародного приватного права. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2009. № 1(2). С. 80-84.
 32. Завгородня В.М. Проблеми формування юридичної конструкції права власності на ліси в Україні. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2008. № 1. С. 69-73.
 33. Завгородня В.М. Біологічна безпека суспільства як фактор сучасного державотворення: проблеми правового забезпечення. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. С. 400-405.
 34. Завгородня В.М. Проблемні питання реалізації кримінально-процесуального права на захист обвинуваченого (підсудного), який утримується під вартою. Університетські наукові записки. 2007. № 4. С. 384-387.
 35. Завгородня В. Проблеми формування юридичної термінології у сфері правового забезпечення біологічної безпеки. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 9. C.117-120.
 36. Завгородня В.М. Концептуальна модель правового забезпечення біологічної безпеки: порівняльно-правовий аналіз. Південноукраїнський правничий часопис. 2007. № 2. С. 73-76.
 37. Завгородняя В., Чернявский А. Способы обеспечения выполнения обязательств сельхозпредприятий. Юридическая практика. 2003. № 26 (288). 2003. 1 июля.
 38. Завгородня В.М. Проблеми ефективності майнової відповідальності за порушення лісового законодавства. Держава і право: Збірник наукових праць. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. Вип. 17. С. 313-317.
 39. Завгородня В.М. Правове регулювання майнової відповідальності за лісопорушення в законодавстві країн СНД. Держава і право: Збірник наукових праць. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. Вип. 15. С. 257-263.
 40. Завгородня В. Поняття та особливості шкоди, заподіяної порушенням лісового законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2002. № 12. С. 96-98.
 41. Завгородня В. Відповідальність за шкоду, заподіяну порушеннями лісового законодавства: юридична природа та місце у механізмі правової охорони лісів. Підприємництво, господарство і право. 2001. №-8. С.60-62.        

Тези доповідей:

 1. Завгородня В. Захист прав меншин у практиці Європейського суду з прав людини. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Другої  Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25 квітня 2019 року). Суми, 2019. 170 с. С.159-161.
 2. Завгородня В. Розвиток автоматизованих систем екологічної інформації в Україні та Європейському Союзі. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 травня 2019 р.: у 2-х ч. Ч. 1/ редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. Суми : СумДУ, 2019. С. 95-98.
 3. Дегтярьов С., Завгородня В. Санкційний режим в україно-румунських відносинах періоду Української Держави: застосування репресалій і спроби пошуку компромісу. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2. Суми, 2018. С. 225-229.
 4. Завгородня В. Плюралізм як цінність у праві Європейського Союзу. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали III Всеукраїнської за міжнародною участю науковопрактичної конференції (м. Полтава, 25-26 жовтня 2018 року). Полтава: Россава, 2018. С. 27-29.
 5. Завгородня В. М. Межі права на приватність публічного службовця / В. М. Завгородня // Розвиток адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні: зб. наук. праць. Матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Київ 27 жовтня 2017 року). – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. – С. 103-107.
 6. Завгородня В. М. Цінності Європейського адміністративного простору як основа реформування публічної адміністрації України / В. М. Завгородня // Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: матер.  IV Всеукр. наук-практ. конф.: у 2 част. (Суми, 19 травня 2017 р.). – С. 62-65.
 7. Завгородня В. М. Категорія приватності у міжнародному праві / В. М. Завгородня // Міжнародні відносини: історія, теорія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (м. Суми, 26 жовтня 2017 року). – С. 145-148.
 8. Завгородня В. М. Поняття екологічних біженців: питання визначення у праві Європейського Союзу і законодавстві України / В. М. Завгородня, Є. А. Полянська // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року). – С. 71-73.
 9. Zavhorodnia V. International Legal Measures Against Information Warfare / V. Zavhorodnia, M. Kuntsevych, A. Vasylenko // Advanced Information Systems and Technologies: proceedings of the V international scientific conference, Sumy, May 17–19 2017 / Edited by S. І. Protsenko, V. V. Shendryk – Sumy: Sumy State University, 2017 –p. 117-120.
 10. Завгородня В. М. Проблеми науки цивільного права в працях Миколи Варадінова (до 200-ліття з дня народження) / С. І. Дегтярьов, В. М. Завгородня // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – 184 с.
 11. Завгородня В. М. Правове регулювання попередження повеней: досвід Європейського Союзу        тези доповіді / В. М. Завгродня // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти», Полтава, 8 грудня 2016 р. – C. 137-139.
 12. Завгородня В. М. Переваги і недоліки таксового методу обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушеннями екологічного законодавства / В. М. Завгородня // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного і господарського права», Кривий Ріг, ДЮІ, 7 жовтня 2016 р. – C. 100-102.
 13. Zavhorodnia Vladyslava. The Reform of Administrative Law in Ukraine: European Integration Aspect / 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2015, Conference Proceedings, Aug 26 - Sept 01, Book 2, Vol. 1. pp. 777 – 784.
 14. Завгородня, В.М. Взаємодія норм права Європейського Союзу і Ради Європи у сфері боротьби з корупцією [Текст] / В.М. Завгородня // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-23 червня 2012 р.) / Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ. – Севастополь : КП СІБС, 2012. - С. 30-34.
 15. Завгородняя, В.Н. Понятие "публичные услуги" в контексте антикоррупционного законодательства : сущность и правовая природа [Текст] / В.Н. Завгородняя // Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека : материалы Второй межвузовской научно-практической конференции / Белорусский институт правоведения. – Гродно, 2012. – С. 168.
 16. Zavgorodnia V.M. Web Site as a Legal Category / V.M. Zavgorodnia, M.P. Tkach // Матеріали Всеукраїнської конференції науковців та практиків "Теоретико-правовий механізм розбудови правової держави", м. Львів, 23-24 вересня 2011р., у 2-х частинах. – Львів : Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2011. – Ч. ІІ. – С. 21-23.
 17. Завгородняя В.Н. Некоторые проблемы обеспечения доступа к судебным решениям в Украине / В.Н. Завгородняя, М.П. Ткач // Совершенствование судебной и правоохранительной системы в России : сборник тезисов VІІ Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.Н. Ильина. – Курск : КГУ, 2011. – С. 98-100.
 18. Завгородня В.М. Проблеми реалізації права на оплачувану відпустку у зв’язку з усиновленням дитини / В.М. Завгродня // Держава і право : проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 р.) / сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 337-339.
 19. Завгородня В.М. Досвід використання податкових важелів для стимулювання раціонального природокористування в Республіці Латвія та перспективи для України // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи : практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : [Текст] : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 року) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – С. 217-220.
 20. Завгородняя В.Н. Право собственности на землю иностранных лиц и вопросы национальной безопасности / В.Н. Завгородняя, Е.А. Самойленко // Права людини в умовах сучасного державотворення : теоретичні і практичні аспекти : збірник тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України. – С. 235-238.
 21. Завгородня В.М. Проблеми реалізації конституційних екологічних прав громадян у сфері використання генетично модифікованих організмів і матеріалів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні / Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, 2006. – С. 109-110.
 22. Завгородня В.М. Біобезпека як складова національної безпеки держави : проблеми організаційно-правового забезпечення / В.М. Завгородня // Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання (Київ, 7-8 грудня 2005 р.) / Збірник наукових праць. – К. : Національна академія управління – центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – С. 169-173.
 23. Завгородня В.М. Умови ефективності майнової відповідальності за порушення лісового законодавства // Молодь в юридичній науці : збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. – Хмельницький : В-во ХІУП, 2002. – С. 170-172.
 24. Завгородня В.М. Еколого-правова відповідальність як засіб правової охорони навколишнього природного середовища // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции "Бизнес и экология", 26-27 января 2001 г. – Донецк: ГП НИИ Медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности, Бизнес-альянс Донбасса, 2001. – С. 23-26.

Навчально-методична література:

 1. Екологічне право України: Метод. посібник. – Суми: Ініціатива, 2000. – 32 с.
 2. Екологічне право України: Методичні вказівки та завдання для семінарських і практичних занять. – Суми: УАБС, 2002. – 60 с.
 3. Аграрне право: Навчальна програма курсу. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи. – Суми, УАБС, 2003. – 30 с.
 4. Екологічне право України: Словник термінів. – Суми: УАБС, 2004. – 116 с.
 5. Виконання контрольної роботи: Методичні вказівки. – Суми, УАБС НБУ, 2005. – 22 с.
 6. Правове регулювання місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід: Навчально-методичний посібник / В.М.Завгородня, П.О. Добродумов, А.Л. Чернявський. – Суми: "Нота бене", 2007. – 68 с.
 7. Теорія держави і права [Текст] : методичні вказівки щодо виконання курсової роботи / [уклад.: В.М. Завгородня, Є.А. Самойленко] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 114 с.
 8. Екологічне право [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : для студентів напряму підготовки "Право" всіх форм навчання / [уклад. В.М. Завгородня] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 118 с.
 9. Zavhorodnia V. Theory of Law: Distance learning online course. Distance Learning SumDU, 2017. URL: https://dl.sumdu.edu.ua/
 10. «QuizLex» тренажер для підготовки до єдиного фахового вступного випробування в для вступу в магістратуру зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»: освітній онлайн курс / Завгородня В. М., Славко А.С. Самойленко Є. А., Чурилова Т. М., Швагер О. А. Examenarium SumDU, 2018. URL: https://examenarium.sumdu.edu.ua/promo/program/36
 11. Завгородня В. М., Славко А.С. Цінності Європейського Союзу: Відкритий освітній онлайн курс. OpenCourseWare SumDU, 2019. URL: https://ocw.sumdu.edu.ua/content/1019#node109476

Міжнародна діяльність:

Академічний координатору проєкту «Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу» (600115-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE) за фінансової підтримки Виконавчого агентства ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму Модуль Жана Моне програми Erasmus+.

Має сертифікати про успішне проходження зарубіжних стажувань, зокрема, за програмами «Sustainability Applied in International Teaching and Learning» (26 June - 3 July 2019, Szczecin, Poland – Aalaborg, Denmark), Швеція; «Education for Sustainable Development in Higher Education» (September 2019 – March 2020) в рамках Балтійської університетської програми, за підтримки Університету «Академія Або», Фінляндія, Університету Уппсала Швеція; зимової школи «Transition to democracy and civil society – lessons from the Czech Republic», (Міжнародний інститут політичних наук, Університету Масарика, Брно, Чеська Республіка, 28 листопада – 1 грудня 2008 року).

Інша діяльність: