Швагер Ольга Андріївна

Особистий кабінет СумДУ,  тел. (0542)61-91-67

Профіль в Google Scholar

Закінчила ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" за спеціальністю "Правознавство", отримавши диплом з відзнакою (2007 р.)

Сфера наукових інтересів: адміністративне право; фінансове право; податкове право, міжнародне приватне право. Працює над дисертаційним дослідженням за темою: "Адміністративно-правовий статус ФГВФО"

Має близько 40 наукових і навчально-методичних праць:

Монографії

 1. Плотнікова М.В., Швагер О.А. Компетенція органів виконавчої влади щодо фінансового контролю в сфері грошового обігу. Органи публічної влади в Україні: теорія та практика: колективна монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 157-183.
 2. Швагер О.А. Визначення ефективності дій суб’єктів фінансової діяльності як результат контрольних заходів (розділ колективної монографії) . Проблеми правового регулювання відносин на ринку фінансових послуг в умовах глобалізації: монографія / За заг. ред. В. Д. Чернадчука, М. В. Старинського. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2017. С. 89-110.

Статті:

 1. Швагер О.А., Маслак О.В.  Встановлення сутності та причин ухилення від сплати податків як фактор протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 178-181.
 2. Швагер О.А., Голодна А.С. Щoдo визнaчення електрoнних грoшей як зaсoбу платежу. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 68. С.179-183.  
 3. Швагер О.А. Дотримання ФГВФО принципів адміністративних процедур при відшкодуванні коштів за вкладами фізичних осіб. Вороновські читання (Єдність адміністративних та фінансових процедур): збірник статей, доповідей та тез учасників міжнар.  наук.-практ.  конф,  м.Львів, 5-6жовтня 2018 р. / Редкол.: М.Кучерявенко, Й.Пуделька, О.Головашевич.–Харків: Асоціація  фінансового  права України, 2018. 642 с.- С. 608-618.
 4. Швагер О.А. , Солдаткіна Д.О. Актуальні питання правового регулювання безготівкових розрахунків в Україні. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 57. С. 174-181.
 5. Швагер О.А., Войтович А.В. Деякі аспекти правового регулювання електронного страхування в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. №4. С.45-48.
 6. Viktor Chernadchuk and Olha Shvaher (2018). Scientific component of the legal education in Ukraine. Knowledge and Performance Management, 2, 16-26. doi:10.21511/kpm.02(1).2018.02.
 7. Швагер О.А., Петренко К.Г. Деякі аспекти ліквідації неплатоспроможного банку. Порівняльно-аналітичне право. 2017. Вип. 5.
 8. Швагер О.А. Актуальні питання правового регулювання уникнення подвійного оподаткування в Україні. Правові горизонти. 2017. № 6. С.11-16.
 9. Швагер О.А. Фінансово правове регулювання діяльності ФГВФО в Україні в частині виконання функції виведення неплатоспроможних банків з ринку. Правові горизонти. 2017. № 3. С. 60-63.
 10. Швагер О.А. Виведення неплатоспроможних банків з ринку: правові аспекти взаємодії уповноважених суб’єктів системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Молодий вчений. 2016. №11(38). С. 337-340.
 11. Швагер О.А. Компетенція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: фінансово-правовий аспект. Науковий Вісник Ужгородського Національного університету. Серія Право. Випуск 35. Частина ІІ. Том 3. С.40-43.
 12. Швагер О.А. Фінансово-правове регулювання діяльності суб’єктів системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Правовий вісник УАБС. 2015. №1(12). С. 51-54.
 13. Швагер О.А. Фінансово-правовий статус уповноважених суб’єктів системи гарантування (страхування) вкладів фізичних осіб. Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія юридичні науки. 2014. Випуск 6-2. Том 3. С.116-118.
 14. Швагер О.А. Деякі аспекти правового регулювання бюджетних відносин . Правовий вісник УАБС. 2014. № 1 (10). С. 40-43.
 15. Швагер О.А. Щодо визначення поняття «державна казна». Правовий вісник УАБС. 2013. № 2 (9). С. 62-65.
 16. Швагер О.А. Щодо  питання правового регулювання неподаткових  майнових доходів державного бюджету  України та РФ: порівняльно-правовий   аспект. Вісник Ужгородського Національного університету. Серія Право. Випуск 21. Частина 1. Том 2. С.248-250.

Конференції:

 1. Швагер О.А. Окремі аспекти підвідомчості справ про адміністративні правопорушення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 28 лютого 2 березня 2020 року).– Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 462 с. C.454-457
 2. Швагер О.А. Реалізація контрольних повноважень ФГВФО. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2019 р.). Суми, 2019. 740 с. С. 719.
 3. Швагер О.А. Окремі аспекти визначення змісту адміністративно-правового статусу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25 квітня 2019 року). Суми, 2019. 170 с.  С. 62-64.
 4. Швагер О.А. Актуальні питання гармонізації банківського законодавства щодо гарантування вкладів фізичних осіб. Теорія та практика адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3 листопада 2017 р., м. Київ / за ред. проф. Р. С. Мельника, відпов. ред. проф. О. А. Музики-Стефанчук Yerevan: Eurasian Social Science Association, 2018. 98 с. С.93-95.
 5. Швагер О.А. Компетенція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб/ О.А.Швагер. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали  II Міжнародної науково-практичної конференції, (18-19 травня 2018 р., м. Суми). С. 144-149.
 6. Швагер О.А. Щодо деяких аспектів співвідношення норм законодавства про банки та банківську діяльність та законодавства про банкрутство. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки (13-14 квітня 2017 р.): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 25-26 квітня 2018 р.) У двох частинах. Частина 1. Суми, 2018.  С. 228-232.
 7. Plotnikova M., Shvaher O. The legal regime of the funds of the National bank of Ukraine. Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene», conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2018; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene», 23–24 martie, 2018 / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. Chişinău: Iulian, 2018. (Tipogr. «Cetatea de Sus»). 360 p. С.153-156
 8. Швагер О.А. Щодо визначення деяких особливостей корпоративного договору. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права: матеріали Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції м. Одеса, 23 лютого 2018 р. / За заг. ред. В.П. Маковія, О.Л. Зайцева. Одеса, ОДУВС, 2018. С. 177-179.
 9. Швагер О.А. Щодо деяких аспектів розвитку правничої освіти в Україні. Вища юридична освіта:історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали регіонального круглого столу (в авторській редакції), (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 року) Маріуполь, 2018. С.354-358.
 10. Швагер О.А. Некоторые аспекты защиты прав вкладчиков-физических лиц. Теоретико-прикладные проблемы реализации и защиты субъективных прав в контексте инновационного социально-экономического развития общества: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Н. Г. Юркевича, Минск, 20–21 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. Н. Здрок (отв. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2018. С. 308-312
 11.  Швагер О.А. Актуальні питання запобіганню  неплатоспроможності банків Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Вороновські читання (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин): матеріали міжнар. наук.-практ. конф, м. Чернівці, 4-5 жовтня 2017 р. / Редкол.: А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, Т. А. Латковська та ін. Харків: Асоціація фінансового права України, 2017. С.248-251
 12. Швагер О.А. Деякі аспекти правового регулювання функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: зб. матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми, 2017. С. 116–118.  
 13. Швагер О.А. Проблемні аспекти правового регулювання  виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в Україні функції виведення неплатоспроможних банків з ринку. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки (13-14 квітня 2017 р.): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. Суми, 2017. С. 82-84.
 14. Швагер О.А. Характерні особливості моделі державного регулювання функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Вороновські читання (Фінансове право:сучасний стан та перспективи): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 5 жовтня 2016р. / Редкол. А.П. Гетьман, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.. Київ: Асоціація фінансового права України, 2016.-  С.277-279
 15. Швагер О.А. Участь фонду гарантування вкладів фізичних осіб у правовідносинах неплатоспроможності банків. Актуальні проблеми цивільного та господарського права: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 07 жовтня 2016 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. С.45-48.
 16. Швагер О.А. Окремі питання функціонування системи гарантування (страхування) вкладів. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки (14-15 квітня 2016 р.): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 14-15 квітня 2016 р. Суми, 2016. С. 71-72.
 17. Швагер О.А. Вплив принципів функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб на діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 25 березня 2016 року). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. С.258-261.
 18. Швагер О.А. Характеристика правовідносин за участю Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фінансове право у XXI сторіччі: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11 грудня 2015 року. Ірпінь: НДІ фінансового права, 2015. С. 169-171
 19. Швагер О.А. Фінансово-правова характеристика діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів VІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2015 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми, 2015. С. 120–122.
 20. Швагер О.А. Суб’єктний склад відносин, які виникають в системі гарантування вкладів фізичних осіб. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки (16-17 квітня 2015 р.): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Суми, 16-17 квітня 2015 р. Суми, 2015. С. 103-104
 21. Shvaher O. Dual Nature of the Legal Status of the Deposit Guaranteeing Fund of Natural Persons in Ukraine. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie «Právna veda a prax v treťom tisícročí», 27 28 február 2015,  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice. P. 125-127
 22. Швагер О.А. Правове регулювання визначення елементів системи гарантування вкладів фізичних осіб. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез  доповідей ХVIІ  Всеукраїнської  науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2014 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. С.190-191.
 23. Shvaher O. Actual problems of the legal regulation of the guaranteeing (insurance) system of individuals’ deposits. The Scientific Association of Economists and Lawyers "Fundacio": Zagreb's International Conference on Law and Social Sciences (December, 5th, 2014), Zagreb (Croatia),2014, the collection of scientific papers.- P.157-159.
 24. Швагер О.А. Система гарантування вкладів як частина фінансової системи держави. Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов: международная научно-практическая конференция, 7-8 ноября 2014 г. / орг. ком. Бужор В. [и др.]. Кишинев. 2014.- Ч. 1.- С. 205-206.
 25. Швагер О.А. Публічність як ознака правового статусу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Актуальні питання публічного та приватного права: тези доповідей  V  Міжнародної науково-практичної конференції  17 жовтня 2014 р./ за ред.. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. Запоріжжя: КПУ, 2014.- С. 217-219
 26. Швагер О.А. Поняття «державна казна» як фінансово правова категорія.  Актуальні питання вітчизняної юридичної науки (11-12 квітня 2014 р.): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 11-12 квітня 2014 р. Суми, 2014. С. 60-61
 27. Швагер О.А. Щодо окремих аспектів правового регулювання бюджетних правовідносин. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів VІІ  Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2014 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми, 2014. С. 251–253.
 28. Швагер О.А. Щодо публічності правового статусу НБУ. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез  доповідей ХVI   Всеукраїнської  науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.): у 2 томах / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. Т.2. С.140-141.
 29. Швагер О.А. Щодо питання правового регулювання неподаткових майнових доходів державного бюджету України. Актуальні питання публічного та приватного права: тези доповідей  ІV  Міжнародної науково-практичної конференції  25 жовтня 2013 р./ за ред.. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. Запоріжжя: КПУ, 2013.- С.380-382
 30. Швагер О.А. Щодо питання правового регулювання неподаткових доходів державного бюджету України. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів VІ  Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2013 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми, 2013. С. 454-456.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Корпоративне право: методичні рекомендації  щодо підготовки до практичних занять  і самостійної роботи /Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [уклад. О.А.Швагер]. Суми :ДВНЗ «УАБС   НБУ»,2015.- 31с.
 2. 4320 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів з дисципліни «Банківське право» [Текст] : для студ. спец. 081 «Право» усіх форм навчання / О. А. Швагер. – Суми : СумДУ, 2017. – 35 с. – 12-75.
 3. 4362 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів з дисципліни «Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні» [Текст] : для студ. спец. 081 «Право» / О. А. Швагер. – Суми : СумДУ, 2018. – 23 с. – 8-70.
 4. 4519 Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Порівняльне банківське право" [Текст] : для студ. спец. 081 "Право" усіх форм навчання / О. А. Швагер. – Суми : СумДУ, 2019. – 19 с.
 5. 4520 Методичні вказівки щодо підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Корпоративне право" [Текст] : для студ. спец. 081 "Право" усіх форм навчання / О. А. Швагер. – Електронне вид. каф. МЄПЦПД ННІП. – Суми : СумДУ, 2019. – 37 с.
 6. Правове регулювання неплатоспроможносте банків/ Збірник методичних розробок : Навчаємо через практику: досвід використання судових трансляцій у викладанні права / Упорядник: Назарій Боярський — Харків, 2019: ФОП Панов А.М., 2019. – 130с. – С.79-83.
 7. «QuizLex» тренажер для підготовки до єдиного фахового вступного випробування в для вступу в магістратуру зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»: освітній онлайн курс / Завгородня В. М., Славко А.С. Самойленко Є. А., Чурилова Т. М., Швагер О. А. Examenarium SumDU, 2018. URL: https://examenarium.sumdu.edu.ua/promo/program/36

 

Стажування:

BUP Teachers Course 2019-2020 Education for Sustainable Development (ESD) in Higher Education  - участь у програмі Baltic University Programme протягом  вересня 2019 - травня 2020 (https://www.balticuniv.uu.se/bup-secretariat-news/2019/bup-teachers-course-2019-2020-metainfo/)

 

Викладач-куратор юридичної клініки Сумського державного університету

 

Член Асоціації фінансового права України